Zde jste: Úvod » Tvorba strategie (SCLLD) 2016 - 2022

Kroky vedoucí k tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2016 - 2022

 

Tvorba strategie v roce 2014


Zpracování analytické a strategické části strategie.
Kroky vedoucí k tvorbě strategie:
25. - 26.3.2014 proběhla jednání u kulatého stolu se zástupci veřejné sféry,
soukromé sféry a neziskového sektoru.
27.5.2014 proběhlo první jednání řídící skupiny pro tvorbu strategie
(SCLLD).
13.6.2014 proběhla schůzka k řešení území Krkonošského národního parku se
sousední MAS "Přiďte pobejt!" o.s. a zástupci Správy Krkonošského národního
parku.
V září 2014 proběhla první jednání pracovních skupin:
A: Kultura, památky, vzdělávání
B: Občanská vybavenost (včetně dopravy, školního vzdělávání)
C: Sociální soudržnost
D: Zemědělství
E: Podnikání (včetně profesního a mimoškolního vzdělávání)
F: Životní prostředí
První kolo připomínek ke strategii bylo uzavřeno v polovině září, poté byla
zveřejněna první část strategie a pokračovalo její připomínkování.


Tvorba strategie v roce 2015


Zpracování návrhové části strategie.
Proběhly následující pracovní skupiny:
A: Kultura, památky, vzdělávání (6.11.2015)
B: Občanská vybavenost (včetně dopravy, školního vzdělávání) (6.11.2015,
2.12.2015)
C: Sociální soudržnost (6.11.2015, 23.11.2015)
D: Zemědělství (5.11.2015, 2.12.2015)
E: Podnikání (včetně profesního a mimoškolního vzdělávání) (5.11.2015)
F: Životní prostředí (22.10.2015)
Jednání pracovních skupin proběhlo v roce 2015 jednou až dvakrát.
Dalším orgánem, který se podílel na tvorbě strategie byla Řídící skupina pro
tvorbu strategie (SCLLD), která se sešla 22.10.2015 a 8.12.2015.
Pokračoval sběr připomínek ke strategii.


Tvorba strategie v roce 2016


Pracovní skupina pro sociální oblast (16.2.2016)
Pokračoval sběr připomínek ke strategii.
Schválení strategie Členskou schůzí MAS (29.3.2016) - ukončení
připomínkování strategie.

Prezenční listiny z jednotlivých jednání najdete v sekci "Ke stažení" - Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2016 - 2022.

 

Tvorba strategie v roce 2017

Strategie CLLD byla ŘO předložena prostřednictvím MS2014+ již dne 29. 3. 2016. V průběhu prvního pololetí roku 2017 byly zapracovávány do strategie připomínky, které MAS obdržela od ŘO v rámci věcného hodnocení žádosti v I. a II. vlně věcného hodnocení – 3.1., 20.2., 30.3. a 11.5., 21. 6. 2017 MAS obdržela od ŘO informaci o nesplnění podmínek věcného hodnocení a o vyřazení žádosti z dalšího hodnocení. Proto byly provedeny požadované úpravy Strategie a MAS připravovala žádost o podporu SCLLD do 3. výzvy MMR s uzávěrkou 30. 7. 2017. K formálnímu schválení Strategie došlo 8. 11. 2017 (akceptační dopisy byly doručeny až v lednu 2018).

 

V průběhu roku 2017 se zaměstnanci zúčastňovali vzdělávacích akcí nezbytných pro realizaci strategie CLLD (semináře a workshopy pořádané řídícími orgány, semináře k používání nástroje CSSF14+, seminář ke studii proveditelnosti atd.).

 


Aktuality

Archiv aktualit