Zde jste: Úvod » Aktuality » 4. Výzva na dohled!!!

4. Výzva na dohled!!!

08.11.2011

V průběhu listopadu bude vyhlášena 4. Výzva MAS. Celková alokace činí 3.796.633 a rozdělovat se bude mezi následující Fiche: 1 Návštěva, 3 Firma, 5 Zemědělský podnik, 9 Les.

Pracovní verzi jednotlivých Fichí si můžete už nyní stáhnout na našich webových stránkách v sekci Ke stažení. Fiche je možné připomínkovat do 15.11.2011, kdy zasedne členská schůze a schválí jejich finální podobu. Chystáte - li se podat projekt, neváhejte a kontaktujte naši projektovou manažerku Eriku Kováčikovou, tel: 608 520 063, e-mail: kovacikova@mas-krkonose.cz a sjednejte si konzultaci vašeho projektového záměru.

V rámci 4. Výzvy MAS budou podporávány tyto aktivity:

Fiche 1 Návštěva, Opatření III.1.3.2. Ubytování, sport

Fiše bude realizována na podporu projektů cestovního ruchu (CR) uskutečňovaných s ohledem na venkovský charakter regionu. Záměr vychází z potřeb vytvořit služby, které by zatraktivnili méně navštěvované části regionu a vytvořili zde nová pracovní místa po celý rok. Fiše zároveň nabízí nové možnosti vyžití i pro místní obyvatele. 

Cílem fiche je:
 - rozšířit služby v cestovním ruchu a podporovat šetrné formy CR
 - rozvinout aktivity CR, které lze provozovat v průběhu celého roku (především mimo zimní sezónu)
 - zatraktivnit části území s méně rozvinutým CR
 - reagovat na rostoucí zájem tuzemských i zahraničních turistů na rekreační a kondiční pobyty
 - využít potenciálu zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem v cestovním ruchu
 - podpořit zakládání podniků pro rozvoj CR
 - orientovat CR na agroturistiku, zážitkovou turistiku a místní produkty  

Příklady aktivit, které mohou být podpořeny / způsobilé výdaje:


 - náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního (max. 60 lůžek) ubytovacího či stravovacího zařízení,
   půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení (např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice)
   včetně rozvodů, vytápění, sociálního zařízení, zázemí pro zaměstnance (např. šatna, sociální zařízení), výstavby požárních nádrží
   do objemu 10 m3, chodníků, vnitřních a přístupových komunikací, garážových a parkovacích stání, odstavných ploch pro karavany,
   oplocení, osvětlení a parkových úprav (včetně ošetření stávajících dřevin) apod.
 - nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče,
   základní wellness apod.)
 - nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb (např. cyklistická a motorová kola, lodě, lyžařské vybavení,
   motokáry) a pro sportovní zařízení (např. sněžné skútry, rolby)
 - nákup nezbytné výpočetní techniky (hardware, software)
 - propagace a marketing - tištěné materiály, internetové stránky, informační poutače apod. (nelze použít v případě, že dotace je
   poskytnuta na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách)
 - nákup staveb, nákup pozemků v souvislosti s projektem
 - projektová dokumentace, technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh.

Fiche 3 Firma, Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Fiše bude zaměřena na rozvoj stávajících podniků rekonstrukcí budov, nákupem nové technologie a modernizací výroby,  bude podporovat nové investory pro opuštěné a nevyužívané objekty a efektivní využívání brownfields a zakládání malých firem do 10 zaměstnanců.

Cílem fiche je:
 - rozvíjet malé a střední podnikání
 - vytvořit nové pracovní příležitosti
 - podporovat tradiční řemesla
 - podporovat takové podnikání, které lze provozovat celoročně a které není závislé na počasí
 - využívat obnovitelné zdroje paliv a energie

Příklady aktivit, které mohou být podpořeny / způsobilé výdaje:


 - nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
   (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních
   inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské
   provozovny (zejména odstavná a parkovací stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové
   komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),
 - nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků včetně montáže a zkoušek před uvedením
   pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny v
   souvislosti s projektem (základní nábytek) a nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 - výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému, propagační materiály, prezentační akce,
   billboard, směrové tabule apod. (pouze v případě režimu „de minimis“)
 - projektová dokumentace, technická dokumentace: viz příloha 4 Společných příloh
 - nákup pozemků, staveb souvisejících s projektem   

Fiche 5 Zemědělský podnik, Opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Prostřednictvím projektů dojde k odstranění nevyhovujících a zastaralých technologií doposud využívaných zemědělskými podniky. V rámci této modernizace dojde ke zlepšení jejich ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti.

Cílem fiche je:
 - chránit a obnovovat životní prostředí a krajinu,
 - transformovat dosavadní zemědělství na zemědělství ekologicky orientované
 - podporovat technologie produkující minimum odpadů
 - podporovat šetrné hospodaření v krajině a využívání obnovitelných zdrojů energie

Popis podopatření:
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel) a pro rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Příklady aktivit, které mohou být podpořeny / způsobilé výdaje:


 - Stáje – výstavba a rekonstrukce včetně technologií (ustájení, napájení, větrání, krmení, vytápění apod.), boudy pro telata, pevné
   výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.
 - Pastevní areály včetně doprovodných staveb – budování pastevních areálů – oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení,
   včetně zpevněných ploch atp.
 - Dojírny pro krávy, ovce, kozy – technologie v čekárně před dojením, technologie dojení - technologie na ošetření, chlazení a            
   skladování syrového kravského, ovčího nebo kozího mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a
   pohybová aktivita, dojící robot atp.
 - Haly pro chov domácí drůbeže – haly/technologické vybavení pro chov nosnic, pro odchov, výkrm nebo rozmnožovací chovy
   drůbeže, haly/technologické vybavení na třídění, značení, chlazení a skladování vajec; stavební náklady a technologie předlíhní a
   dolíhní, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.
 - Jímky na kejdu a odpadní vody - výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek, technologické vybavení hlavních,
   sběrných a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky atp.
 - Hnojiště - výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť
 - Chov včel – trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích produktů, technologie pro
   získávání a zpracování včelích produktů - linka pro zpracování včelích produktů atp.
 - Sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin – výstavba a rekonstrukce sil/hal, technologie čištění a sušení
   včetně dopravních cest, manipulační (expediční) zásobníky, příjmový koš, systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení
   kvalitativních parametrů, technologie skladování (tj. technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti
   a proudění vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny) technologie přípravy na expedici (tj. - technologie
   třídění, balení a chlazení) zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby (související
   technické a sociální zázemí), atp.
 - Sklady pro ovoce, zeleninu (včetně okopanin) a školkařské výpěstky – výstavba nebo rekonstrukce vlastních prostor pro
   skladování ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, technologie přípravy na skladování (technologie třídění, mytí, krájení,
   krouhání, chlazení a zpracování odpadů), technologie skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty,
   vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny), technologie přípravy na expedici
   (technologie třídění, balení a chlazení), zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí
   stavby (související technické a sociální zázemí) atp.
 - Sklady pro chmel – výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování chmele, česací technologie na chmel, sušící
   technologie na chmel, hranolové lisy na chmel, technologie skladování (technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry,
   teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, nádoby na skladování a přepravu v rámci provozovny), technologie přípravy na
   expedici (technologie třídění, balení a chlazení, zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné
   zázemí stavby (související technické a sociální zázemí) atp.
 - Zpracování biomasy pro energetické účely – výstavba a rekonstrukce staveb pro kotelny a výtopny, pro skladování biomasy pro
   energetické účely, pro peletovací a briketovací linky včetně technologie, atp.
 - Malá plnící stanice na bioplyn - integrovaná malá plnící stanice (kompresor, chladič/sušička, výdejní hadice), zařízení na odorizaci
   plynu, přístřešek, plynová přípojka na vstupu, manipulační prostor – vozidlová stání atp.
 - Nosné konstrukce trvalých kultur včetně oplocení - výstavba a rekonstrukce chmelnic, vinic, sadů, nezbytné zázemí stavby atp.
 - Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny- výstavba a rekonstrukce včetně nezbytných technologií atp.
 - Další zahradnické stavby - výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, stacionární kompostéry,
   technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele) včetně
   technologií atp.
 - Stavby pro skladování krmiv a steliv - silážní a senážní žlaby, zpevněné plochy určené na skladování siláže, senáže ve vacích,
   stavby na skladování pícnin, sena, slámy, stavby na skladování balíkované siláže, senáže atp.
 - Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny splňující popis opatření/podopatření – hospodářské budovy, sklady vybavení a
   techniky a nezbytné zázemí stavby včetně sociálního zařízení atp., včetně multifunkčních staveb (objektů)
 - Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování (automaty na výdej mléka, masa apod.)
 - Stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení
 - projektová dokumentace (tj. zpracování žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie,
   zadávací řízení)
 - technická dokumentace (tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné   
   posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet);
 - nákup stavby/budovy včetně pozemku

Fiche 9 Les, Opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
Podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.


Cílem fiche je:
 - posílení rekreační funkce lesa
 - udržba lesního prostředí a činnosti přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů
 - usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníženy negativní dopady na lesní prostředí.


Příklady aktivit, které mohou být podpořeny / způsobilé výdaje:


Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů
 - opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek,
   zřizování herních a naučných prvků, popis informací o místně významných přírodních prvcích, apod.)
 - opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí,
   apod.)
 - opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, lávky,
   zábradlí, stupně, apod.)
 - opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.)
 - ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů
 - projektová dokumentace (tj. zejména zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti,
   marketingová studie, zadávací řízení)
 - technická dokumentace (tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí,
   položkový rozpočet)
 - nákup pozemku za podmínky, že se jedná o nezastavěný pozemek

 


Aktuality

Archiv aktualit